BVVB-ABGF en NFP-Vlaanderen

De BVVB-ABGF (Belgische Vereniging voor VruchtbaarheidsBewustzijn-Association Belge pour la Gestion de la Fertilité) is een koepelorganisatie die de symptothermale methode sensiplan® verspreidt over heel België in de drie landstalen.

Voor de Nederlandse taalrol in België verkreeg NFP-Vlaanderen het alleenrecht om dit product te verspreiden.

NFP-Vlaanderen vzw is sinds 1995 erkend als vrijwilligersorganisatie overeenkomstig het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijn- en gezondheidssector en ontvangt hiervoor jaarlijks subsidies.
In 2004 verkreeg de vzw een oorkonde van kwaliteitsvolle vrijwilligerswerking vanwege de Vlaamse Overheid.

Ondernemingsnummer 0430 787 391
IBAN:   BE98 9793 8127 7093
BIC:      ARSPBE22
vzw NFP-Vlaanderen, 8300 Knokke-Heist

kantoor:
Boechoutselei 1
2640 Mortsel
03 455 16 97
info@sensiplan.be

Visie

NFP-Vlaanderen is een pluralistische vereniging die, vanuit het gezin als basiscel van onze samenleving, actief is op het vlak van geboorteregeling, reproductieve gezondheidszorg en seksuele en relationele opvoeding.

Wij willen ingaan op het fundamentele recht van mannen en vrouwen om hun eigen vruchtbaarheid te kennen en zelf te kiezen om al dan niet kinderen te verwekken. Hierbij gaan we uit van het biologisch feit dat het mogelijk is om zonder ingrijpen van buitenaf met natuurlijke geboorteregeling je eigen vruchtbaarheid te beheersen.

Beantwoordend aan de internationale overeenkomsten

Algemene vergadering UNO

Als vereniging geven we een concreet antwoord op het Actieplatform van de 4e UNO-vrouwenconferentie in Peking (hoofdstuk IV, gezondheid §110 h):

Financiële en institutionele steun bieden voor onderzoek naar veilige, effectieve, bereikbare en aanvaardbare methoden en technologieën voor de reproductieve en seksuele gezondheid van vrouwen en mannen, met inbegrip van veilige, effectieve, bereikbare en aanvaardbare methoden voor de regeling van vruchtbaarheid, met inbegrip van natuurlijke gezinsplanning voor beide geslachten, methoden ter bescherming tegen HIV/AIDS en andere seksueel overdraagbare aandoeningen en eenvoudige en goedkope methoden om deze en andere ziekten te detecteren. Dit onderzoek moet op alle niveaus door gebruikers geleid worden en vanuit het perspectief van het geslacht, vooral van de vrouwen, en moet worden uitgevoerd in strikte overeenstemming met internationaal aanvaarde wettelijke, ethische, medische en wetenschappelijke standaarden voor biomedisch onderzoek.

Emanciperend

Wij trachten concreet aan abortus- en AIDS-preventie te doen door als echtpaar of als jongere via de kennis van het eigen lichaam en het verband met de gevoels- en geestesleven het respect voor het eigen leven en de eigen seksualiteit en die van anderen te versterken. Hierin ligt tevens een emancipatorisch aspect vervat, nl. dat van de evenwaardigheid als man of als vrouw. NFP biedt (vaak aan de vrouw) ook een antwoord wanneer een paar een methode zonder bijwerkingen zoekt of de vrouw een mogelijkheid zoekt om respect af te dwingen voor haar vrouw-zijn.

Het is ironisch te bedenken hoe effectief een godsdienst zou zijn die de seksuele gemeenschap beperkte tot bepaalde weken en dagen om het leven van een kind te beschermen, wat waarschijnlijk zou lukken als de kinderen daardoor minder snel na elkaar zouden komen. In plaats van de mensen eerbied voor het lichaam bij te brengen leren we ze onverschilligheid. In plaats van in te spelen op hun bezorgdheid voor kinderen en hun vurige wens dat ze blijven leven gaan we ervan uit dat er al te veel in leven blijven. We hebben de kans gemist de natuurlijke neiging van de mens tot seksuele onthouding te cultiveren in het belang van deze overbevolkte wereld. (Germaine Greer: Het lot van de vrouw, p.151)

Natuurlijk en gezond

NFP grijpt niet in in het lichaam en is als zodanig een ecologische geboorteregelingsmethode, die ook het milieu niet belast. NFP is een antwoord op de vraag naar natuurlijke en gezonde geboorteregeling.

Levensbeschouwelijk aanvaardbaar

NFP beantwoordt volledig aan de visie van de verschillende grote wereldgodsdiensten en past in een humanistisch denkkader, waarin het respect voor de partner centraal staat. Als methode biedt NFP de mogelijkheid om zelf met de partner het aantal kinderen dat een echtpaar wil hebben te bepalen. In overbevolkte gebieden kan men geboortes beperken, in schaars bevolkte gebieden bewust een zwangerschap nastreven, volledig volgens de eigen wens van het echtpaar.

Kwalitatief hoogstaand

Wij werken volgens de hoogste kwaliteitseisen inzake geboorteregeling. Als geboortebeperkende methode kent NFP in Vlaanderen in de dagelijkse praktijk minder dan 2 onvoorziene zwangerschappen op 100 vrouwenjaren. Bij correct gebruik van de methode is de voorbije 10 jaar slechts één onvoorziene zwangerschap opgetreden.

Onmiddellijk omkeerbaar

Eén op vijf echtparen leert NFP met de concrete bedoeling om een zwangerschap na te streven. NFP kan ook bij kinderwens gebruikt worden en als eerste stap bij de behandeling van onvervulde kinderwens te wijten aan fertiliteitsproblemen (zeker bruikbaar bij secundaire infertiliteit).

 

Historiek

Het idee dat er in de cyclus van de vrouw vruchtbare en onvruchtbare dagen zijn, is al heel ouOgino Kynsakud. Toch is het pas in de twintigste eeuw dat de kennis hierrond merkbaar toenam en tot bredere lagen van de bevolking doordrong.
De Nederlandse gynaecoloog Theodoor van de Velde (1873-1937) had reeds in 1904 een verband gelegd tussen de stijging van de basale lichaamstemperatuur en de eisprong. Deze kennis werd aanvankelijk echter louter als wetenschappelijke achtergrondinformatie beschouwd en niet écht gebruikt.
In 1929 publiceerde de Oostenrijker Hermann Knaus (1892-1970) de resultaten van zijn onderzoeken in Cambridge, waar hij had ontdekt dat de eisprong 12 tot 16 dagen vóór de volgende menstruatie plaats vindt. Begin 1930 reageerde de Japanner Kyusaku Ogino (1882-1975) op een artikel van Knaus met de resultaten van zijn eigen onderzoek, die tot dezelfde conclusie leidden.

In Nederland is het de katholieke arts Johannes Nicolaas Josephus Smulders (1872-1939) die de bekende kalendermethode in het boek 'Periodieke onthouding in het Huwelijk: Methode Ogino J.N.J. Smulders-Knaus' reeds in 1930 bekend maakte. Later zou zijn werk worden verdergezet door de gynaecoloog Johannes Gerardus Henricus Holt (1898-1964) in zijn boek 'Het getij', waarin hij vanaf de jaren '50 de inzichten van Van de Velde, over de basale lichaamstemperatuur verwerkte. Deze kalendermethode bleek in de praktijk echter weinig betrouwbaar als geboorteregelingsmethode en leidde weliswaar vaak tot kleinere gezinnen, maar toch met een aantal ongeplande zwangerschappen.
Intussen publiceerde de Duitse priester - die ooit geneeskundestudies had aangevat - Wilhelm Hillebrand rond 1935 de eerste temperatuurmethode. Deze methode werd in Duitsland in 1954 opnieuw onder de aandacht van het publiek gebracht door de hoogleraar gynaecologie in München prof. Gerhard Döring (1920-1992). De correct toegepaste temperatuurmethode bleek zeer betrouwbaar, maar vereiste soms een lange onthoudingsperiode, waardoor ze vaak praktisch niet haalbaar bleek.

Intussen was Gregory Pincus (1903-1967) gaan experimenteren met kunstmatige steroïde hormonen, waarmee hij de eerste contraceptieve pil ontwikkelde rond 1956. Geboorteregeling zou de volgende decennia sterk kunstmatig gaan ingrijpen in het lichaam van vooral de vrouw. Intussen is het begrip geboorteregeling zodanig vervormd, dat het vaak nog uitsluitend verstaan wordt om kinderen te vermijden (dus als anticonceptie). Tot op vandaag wordt constant onderzoek gedaan om de nadelige bijwerkingen van de pil te verminderen en zoekt men naar betere contraceptiva met dezelfde betrouwbaarheid.
Vanaf de jaren '50 ontwikkelde de Australische neuroloog John Billings de zogenaamde ovulatiemethode of Billingsmethode. Deze is gebaseerd op de waarneming door de vrouw van het baarmoederhalsslijm en geldt naar onze hoge normen als te onbetrouwbaar.

De sympto-thermale methode (NFP = Natural Family Planning) combineert de waarneming van de lichaamstemperatuur en het cervixslijm. Ze werd voor het eerst in 1965 door de Oostenrijkse arts Josef Rötzer bekend gemaakt. Vooral in Oostenrijk en Zuid-Duitsland bouwde hij een schriftelijke consultatiedienst op. In 1981 werd in Duitsland de Josef RoetzerArbeitsgruppe NFP opgericht. Deze heeft in een door het Duitse Bondsministerie voor het Gezin gesubsidieerd project in de jaren 1984-1991 de basis gelegd waardoor sinds 1984 in Duitsland en sinds 1990 in Vlaanderen en Nederland de sympto-thermale methode als betrouwbaar alternatief kan worden aangeboden. Dankzij de nieuwe didactische en methodologische aanpak kan NFP nu de vergelijking met andere betrouwbare contraceptiva zoals pil en spiraal doorstaan. Vandaag wordt de kwaliteit van de consulentenopleiding in Vlaanderen gecontroleerd door de dienst gynaecologie van het UZ Gasthuisberg (KULeuven).

In 2011 werd de hier beschreven methodiek geregistreerd als product onder de naam sensiplan®. Dit product bestaat uit een gestandaardiseerde cycluskaart (ook in elektronische vorm), een gestructureerde consultatiereeks en de vorming van erkende consulenten, die zelf gebruiker van Sensiplan zijn. NFP-Vlaanderen is de licentiehouder van sensiplan®.