Motivatie

1. Wat kan ik doen, wanneer een partner aangeeft, dat hij niets om Sensiplan geeft?

Eerst moet je je afvragen, waarom je deze indruk hebt. Is de partner alleen maar zwijgzaam of probeert hij zijn onzekerheid weg te werken door benadrukt fors optreden of uit hij zich heel concreet negatief over de methode?

Je moet duidelijk aangeven dat Sensiplan een gezinsplanningsmethode is, die op de partners is georiënteerd en de gemeenschappelijke beslissing van het paar verlangt.

In de individuele consultatie kan de oplossing erin bestaan de houding direct te bevragen en daarmee de situatie uit te klaren. In de groep kan dit aansluitend aan een consultatie gebeuren.

Het paar krijgt daardoor de gelegenheid het probleem samen te regelen om dan een beslissing te nemen. Deze beslissing kan heel verschillend zijn. Het paar zal misschien beslissen om de cursus niet verder te volgen, of het blijft onenig en breekt daarom de cursus af. Misschien zal de vrouw beslissen om alleen aan de cursus deel te nemen. Of het blijkt dat de partner toch wel geïnteresseerd is en de cursus verder volgt.

In elk geval moet je bereiken dat de discussie over de gezinsplanning door het paar wordt gevoerd en niet door de consulent.

2. Hoe bewaar ik de interesse voor Sensiplan na de aanvraag van een vrouw?
Voorbeeld:

Als na een aanvraag niet onmiddellijk een consultatie volgt, dan bestaat op een later tijdstip vaak geen interesse meer.

Als consulent heb je de volgende mogelijkheden:

 1. Je kunt naar andere consulenten doorverwijzen, die op een geschikter moment beginnen met een groepsconsultatie.
 2. Je kunt de geïnteresseerde voor je eigen volgende consultatie aanduiden en ze tijdig vóór aanvang informeren.
 3. Je moet aanvaarden, dat de interesse voor Sensiplan weer kan verdwijnen.
3. Hoe moet ik reageren op de afwezigheid van deelnemers op de 3e of 4e consultatie?

Steeds opnieuw komt het voor dat vrouwen of paren een consultatie na de tweede of derde bijeenkomst afbreken.

Om te weten waarom ze wegblijven, moet je bij de vrouw of het paar navragen.

Er zijn verschillende redenen, waarom vrouwen of paren de cursus niet tot het einde volgen.

Daarbij horen:

 1. De vrouw of het paar voelt zich voldoende zeker in de methode en wil niet méér tijd investeren in de consultatie.
 2. De vrouw of het paar heeft zich de consultatiereeks anders voorgesteld.
 3. Er bestaan moeilijkheden in de groep of tussen de vrouw of het paar en de consulent.
 4. De vrouw of het paar ziet Sensiplan niet zitten.

Als consulent kun je er bij het begin van de cursus op wijzen hoe de consultatiereeks is opgebouwd en dat het zinvol is de reeks tot het einde te volgen om Sensiplan zeker te kunnen toepassen.

Als het wegblijven van vrouwen of paren onverklaard blijft, kan een uitwisseling over het probleem in de regionale werkgroep behulpzaam zijn.

4. Wat doe ik wanneer vrouwen of paren na de eerste consultatie niets meer van zich laten horen?
Mogelijke redenen:
 • De paren of vrouwen hebben zich de consultatie anders voorgesteld,
 • ze stellen vast, dat Sensiplan niet de juiste gezinsplanningsmethode voor hen is,
 • er bestaat geen basisvertrouwen tegenover de consulent.
of de redenen liggen heel anders:
 • de relatie is afgesprongen,
 • de familiale toestand is veranderd,
 • beroepsredenen.

De beslissing ligt bij jou, of je de vrouw/het paar vraagt naar de redenen om de consultatie te stoppen.

Om dit te voorkomen zou je vanaf het begin vaste afspraken met een vrouw of een paar kunnen maken.

5. Hoe reageer ik, wanneer vrouwen of paren niet naar de 5e bijeenkomst (na 6-12 maanden) komen ?

Gelaten.

Er bestaan veel redenen waarom een vrouw of een paar niet komen.

Misschien zijn er dringendere afspraken, misschien heeft het paar ook geen problemen en daarom geen interesse voor een volgende bijeenkomst.

Je kunt reeds op de laatste consultatie-avond een volgende afspraak maken. Je kunt ook kant- en klare postkaarten maken en de datum als herinnering enkele weken voordien opsturen of een mailtje sturen.

Consultatie/afwezigheid

6. Wat kan ik doen wanneer een vrouw/een paar zonder verwittigen ontbreekt?

Er zijn verschillende redenen, waarom de vrouw/het paar een afspraak zonder verwittigen verzuimt. Deze gaan van plotse ziekte van een kind, een verandering van afspraak tot ontbrekende interesse voor de cursus. Daarom is het zinvol na te vragen, waarom de afspraak werd verzuimd. Fundamenteel geldt:

De vrouw/het paar moet weten dat deze handelswijze het verloop van de cursus in de groep in het gedrang brengt.

Je moet afhankelijk van de redenen en de frequentie van de afwezigheid beslissen of je de mogelijkheid voor een bijkomende ontmoeting aanbiedt of niet. Verder moet je beslissen hoe en of een consultatie na veelvuldig niet verwittigde afwezigheid kan worden verder gezet.

Zelfinschatting

7. Hoe kan ik met vrouwen/paren omgaan, die zich, ondanks duidelijk gebrek aan kennis, zeker voelen?

Je vraagt de vrouwen/het paar, om oefencycli zelfstandig te interpreteren. De optredende interpretatiefouten en de mogelijke gevolgen kunnen dan onmiddellijk worden besproken. Je moet de vrouw/het paar erop wijzen, dat Sensiplan alleen zeker is, wanneer de eigen cycli juist worden geïnterpreteerd.

De verantwoording voor een juiste en begrijpelijke overdracht van Sensiplan draag jij. De verantwoording voor de daarop gebaseerde interpretatie van de eigen cyclus draagt het paar.

Noteringen

8. Hoe kan ik reageren, wanneer een vrouw/een paar extreem ‘slordig’ cycluskaarten bijhoudt?

Als de interpretatie door onvolledige of onnauwkeurige noteringen bemoeilijkt wordt, dan moet je het paar/de vrouw erop wijzen dat de interpretatie en daarmee de betrouwbaarheid van Sensiplan afhangt van de manier waarop de cycluskaart wordt bijgehouden.

Herhaling

9. Wat doe ik wanneer individuen geen zin hebben om te herhalen en ze aannemen dat ze de inhoud al beheersen?

Het is belangrijk na te gaan of de afzonderlijke deelnemers echt geen zin hebben (b.v. na een vermoeiende werkdag), of dat er te weinig uitdagingen zijn. Vooral voor de tweede groep vrouwen en paren moeten bijkomende, moeilijkere cycli of speciale opgaven worden gegeven.

Het is belangrijk erop te wijzen, dat het zinvol is inhouden te herhalen, om deze voortdurend te beheersen.

Zwijgen

10. Hoe ga ik met paren om die zich helemaal niet uiten, hoewel ze problemen hebben om Sensiplan te verstaan?

Eerste moet je je afvragen waarom het paar zijn moeilijkheden niet formuleert en bijvoorbeeld bij onduidelijkheden navraagt. Dit kan verschillende redenen hebben.

Het paar:

 • voelt zich speciaal in deze groep niet goed en niet aanvaard. Het heeft schrik om zich met zijn vragen te blameren,
 • ervaart het als pijnlijk om in het algemeen over Sensiplan met anderen te praten,
 • voelt zich door jou onder druk geplaatst en niet aanvaard,
 • is met de opname van de inhouden zo overvraagd en verward, dat het niet meer in staat is concrete vragen te stellen.

Je moet nadenken of je consultatie:

 • het mogelijk maakt en individuen ertoe aanzet om onmiddellijk vragen te stellen,
 • niet te veel kennis vooronderstelt,
 • op de leermogelijkheden van de individuen ingaat.

Het is nodig het probleem niet te laten rusten, maar uit te vissen waar de moeilijkheden liggen.

Het kan helpen om een paar dat in de groep moeilijkheden heeft, een individuele consultatie aan te bieden.

11. Hoe gedraag ik me als consulent in de situatie dat paren bij het uitwisselen van ervaringen hardnekkig zwijgen?
Voorbeeld:

Uitgesproken in de 2e consultatie bestaat een grote interesse voor de eerste ervaringen met Sensiplan.

Voor wie is deze situatie problematisch?

Voor jou als consulent
 • omdat je het uit eigen ervaring wenselijk of misschien zelfs nodig acht, dat de paren zich over hun eigen ervaringen uiten?
 • omdat je persoonlijk graag een reactie had, hoe de paren met de door jou voorgestelde methode overweg kunnen?
Voor de mededeelzame paren
 • omdat zij ook graag van de ervaringen van de andere paren zouden profiteren?
Voor de zwijgzame paren
 • omdat zij onder de druk van de verwachting staan, zelf hun ervaringen mee te delen, hoewel ze dat niet wensen?

Voor veel paren bestaat de behoefte om over hun ervaringen met Sensiplan te spreken, voor andere paren echter niet.

Voor jou bestaat de opgave erin, de mogelijkheid tot uitwisseling aan te bieden en tot een groepsklimaat bij te dragen, dat aan de verschillende behoeften van de paren vrije ruimte biedt. Concreet betekent dit dat elke vrouw en elke man zich aanvaard voelt in wat en hoeveel hij of zij zegt.

Scepsis

12. Ik verklaar alles en leg de regels uit aan de hand van ervaringswaarden. Het wordt moeilijk, wanneer dan de opmerking komt: en als het bij mij dan eens helemaal anders is?

De deelnemers vragen om concreet bij hun waarnemingen en moeilijkheden te blijven.

Nagaan of het bij de opmerkingen om effectief waargenomen afwijkingen gaat, of om vermoedens?

Op de speciale waarnemingen van de afzonderlijke vrouw ingaan. Gaat het om echt waargenomen afwijkingen, aanvaard dat zoiets mogelijk is en kijk nauwkeurig, of deze uitzonderlijke situatie door de regels wordt gedekt.

Als het om vermoedens gaat, wijs erop dat het weinig helpt over speculatieve gevallen te discuteren en dat jij voor een concreet geval steeds voor vragen ter beschikking staat.

13. Hoe breng ik aan vrouwen, die al ‘iets’ over Sensiplan hebben geleerd, nieuwe inhouden aan, die de oude (gedeeltelijk) tegenspreken?
Voorbeeld:

Een vrouw is er vast van overtuigd dat je de eerste 6 dagen van de cyclus absoluut niet zwanger kunt worden.

Voor vrouwen en paren die al over een zekere voorinformatie beschikken, is het vaak moeilijker om met nieuwe of veranderde feiten om te gaan.

Mensen die geen diffuse voorkennis bezitten valt het vaak makkelijker om nieuwe inhouden te leren.

Het is moeilijker, wanneer uit de situatie een machtsstrijd ontstaan, wie nu gelijk heeft. Om dit te vermijden is het zinvol dat

 • de twijfels door de deelnemers concreet mogen worden geformuleerd,
 • de foute informatie zakelijk, met voorbeelden aan de hand van het boek worden verwerkt en verbeterd,
 • erop wordt gewezen dat voor de deelnemers steeds ook elders informatie kunnen inwinnen.
Oefening:

Verwerking van een oefencyclus met vroege eisprong.

14. Hoe kan ik als consulent reageren, wanneer vrouwen of paren sceptisch tegenover Sensiplan staan of een beperkt vertrouwen tegenover de betrouwbaarheid hebben?

Als consulent kun je in een gesprek proberen te vinden, waar de redenen voor deze scepsis liggen.

 • ontbreken van voldoende informatie?
 • is de vrouw onzeker of zij de lichaamswaarneming leert?
 • heeft het paar vragen hoe ze met de vruchtbare tijd omgaan?

Je kunt informatie over de betrouwbaarheid geven met verwijzing naar de studies in Düsseldorf en Heidelberg.

Gaan de twijfels eerder in de richting van zelfinschatting, dan kun je als consulent het paar aanmoedigen om Sensiplan te proberen en zich door het eigen succes te laten overtuigen.

Onoplettendheid

15. Het ergert me wanneer paren vaak met elkaar praten en niet luisteren, en dan later vragen stellen!

Waaraan kan dat liggen?

 • Zijn er problemen/vragen die een onmiddellijke oplossing nodig hebben?
 • Wordt in de consultatie voldoende ruimte gelaten voor het aanbrengen van eigen ervaringen?
 • Bestaat de mogelijkheid voor de vrouwen en paren om actief deel te nemen of overweegt de frontale voordrachtstijl?

Het is zinvol om telkens weer mogelijkheden tot een gezamenlijk gesprek aan te bieden. Dit kan in de vorm van groepswerk of paarwerk. Een ‘zoempauze’ kan worden gepland.

16. Hoe bereik ik na een lange werkdag geconcentreerd werk in de groep?

Bij het begin van een consultatie kun je met een spel beginnen.

Daarvoor zijn korte ontspanningsoefeningen geschikt, een kortverhaal, passend bij het thema of een gespreksaanbod over de ervaringen met Sensiplan e.a.

Oefeningen of media kunnen op dergelijke avonden ook in het verloop de samenwerking losser maken.
Je zou vaak de werkvorm kunnen variëren:

 1. tussen theorie en oefenvoorbeelden afwisselen,
 2. paar-, groeps- en individueel werk gebruiken,
 3. alleen korte voordrachtjes (max. 10 minuten) plannen.

Het is ook belangrijk dat een consultatie niet te lang duurt. Eventueel moet je inhouden naar de volgende consultatie verschuiven of een bijkomende consultatie afspreken.

Spelverwijzing:

Dobbelspel

Taboe

Sensiplan-quiz

Sensiplan-filmpje

Oefencycli

17. Waar vind ik bijkomende oefencycli?

Voor de afzonderlijke consultaties zijn de oefencycli in het werkboek opgenomen. Als daarbovenop voor de regionale werkgroep buiten de normale consultatie oefencycli nodig zijn, dan kunnen die uit het handboek, of anoniem gemaakte cycli worden gebruikt. Als daarboven nog nood aan cycli in speciale situaties bestaat, dan kun je gebruik maken van de cycluscompendium op het intranet.

Tip: Verzamel interessante cycli uit de eigen consultatiepraktijk en gebruik ze naar behoefte.

Leerhulp

18. Hoe kan ik tijdens een paarconsultatie beide partners betrekken?
Aansporingen:
 • een tweede werkboek voor de partner kopiëren, zodat elk de mogelijkheid heeft om zelf alleen de cycli te interpreteren,
 • de partners afwisselend laten interpreteren,
 • de paren met verschillende rollen laten interpreteren (cervixslijm/temperatuur),
 • de interpretatie door de partner laten verbeteren.

Bij groepsconsultaties een mannen- en vrouwenronde aanbieden.

19. Welke leerhulpen bestaan er voor de 1e consultatie?

In de cursuscommentaar zijn talrijke hulpmiddelen opgesomd.

Een mogelijkheid om de eerste consultatie levendig aan te bieden en tegelijk de deelnemers een voorstelling van het cervixslijm bij te brengen, bestaat er b.v. in verschillende ‘slijmmodellen’ te gebruiken.

Spelverwijzing:

Vertrouw je eigen ogen (Oefeningen 1)

20. Zijn er alternatieven voor het gebruik van een overheadprojector?

Je kunt cycluskaarten op karton kleven en plastificeren. Ze kunnen dan langere tijd worden gebruikt. Het is belangrijk om afwasbare overheadstiften te gebruiken.

Je kunt ook een draagbare flipchart gebruiken.

21. Hoe breng ik aanschouwelijk de methode van de slijmobservatie over?
Voorbeeld:

Vrouwen hebben vaak problemen met kwaliteitsverschillen tussen S en S+.

Door het gebruik van volgende oefeningen en media kun je de waarneming aanschouwelijk aanleren:

 1. Vertrouw op je ogen
 2. Slijmfoto‘s:
  De vrouwen en paren kunnen met behulp van slijmfoto‘s het eigen slijmpatroon leggen en het voelen en aanvoelen aanvullen.
 3. De slijmsymptomen moeten thuis door de vrouwen steeds uitvoerig met eigen woorden worden beschreven.
 4. Verwijzen naar:
 • individualiteit van het S-patroon,
 • S+ moet niet in elke cyclus voorkomen,
 • het komt op de ontwikkeling van het slijm naar een piekdag aan, niet op een volledig optreden van alle symptomen.

Leertempo

22. Hoe kan ik de eerste consultatie organiseren zonder de vrouwen/paren met een overvloed aan informatie te belasten?

Volg de lesopzet

Het is zinvol om je inhoudelijk te beperken tot het voorziene thema. Wanneer er nog tijd is, kun je de consultatie uitdiepen, bijkomende media en spelen inzetten en indien voorhanden een video tonen.

23. Hoe kan ik in mijn groepsconsultatie meer tijd voor individuele cyclusconsultatie inwerken?

Er zijn verschillende mogelijkheden om meer tijd voor de individuele cyclusconsultatie te winnen:

 1. Vóór en na de consultatie tijd voor uitvoerige individuele consultatie aanbieden,
 2. een cursusavond alleen voor individuele consultaties met voorafgaandelijke afspraken reserveren,
 3. bij een moeilijke consultatie die meer tijd in beslag neemt, een individuele consultatie aanbieden,
 4. tijdens de individuele consultatie speciale opgaven voor de ‘wachtenden’ geven.

Leercapaciteit

24. Hoe begeleid ik zinvol paren en vrouwen met verschillende opvattingen in één cursus?
Voorbeeld:

De ene heeft bijkomende hulp nodig, terwijl de andere zich vervelen.

Elke mens heeft zijn eigen leercapaciteiten en ook zijn eigen leertempo.

Om een mogelijk effectief en deelnemersgericht leren in de groep mogelijk te maken, is het nodig:

 1. te vertrekken vanuit de persoonlijke ervaringen van de individuen,
 2. vanuit de moeilijkheidsgraad een gedifferentieerd aanbod te maken,
 3. verschillende themagebonden leergroepen te maken.
 4. voor bijzonder snel lerende paren, bijkomende opgaven te geven.

Bij heel grote leermoeilijkheden kan het eventueel zinvol zijn om een individuele consultatie aan te bieden.

Een zeer heterogene groep biedt je als consulent ondanks de uitdaging ook steeds weer de kans dat de groepsleden sterker met en van elkaar leren. Verschillende ervaringsachtergronden kunnen de consultatie daarbij interessanter en levendiger laten worden.

Lichaamswaarneming

25. Hoe kan ik als consulent de vrouwen motiveren om regelmatig hun lichaam waar te nemen?
Voorbeeld:

Bij mijn consultaties komt het steeds weer voor, dat de slijmwaarneming slechts sporadisch wordt gedaan.

Je moet het probleem concreet aanspreken. De vrouw moet weten dat het voor een zekere toepassing van Sensiplan onontbeerlijk is de eigen lichaamstekens regelmatig waar te nemen en te interpreteren.

Mogelijkerwijs kun je eerder hulp bieden, wanneer je samen met het paar uitzoekt waar de redenen voor de ‘niet-waarneming’ liggen.

Deze redenen kunnen zijn:

 • begripsproblemen
 • algemene onzekerheid of afwijzing van de lichaamswaarneming, speciaal van de cervixslijmwaarneming,
 • subjectief betrouwbaarheidsgevoel, ook zonder de slijmwaarneming,
 • gebrekkige zelfdiscipline,
 • onbeslistheid inzake de gezinsplanningsmethode,
 • onbeslistheid inzake de kinderwens.

Baarmoederhalsonderzoek

26. Hoe kan ik als consulent het baarmoederhalsonderzoek positief in de consultatie aanbrengen, wanneer dit wordt afgewezen of niet wordt uitgeprobeerd?

Fundamenteel is het baarmoederhalsonderzoek niet echt noodzakelijk om Sensiplan betrouwbaar toe te passen. De interpretatie van de temperatuur in combinatie met de slijmwaarneming volstaat. De beslissing of het baarmoederhalsonderzoek mee wordt betrokken of niet ligt bij de vrouw. Het aanbod moet in elk geval bestaan.

Je kunt in het gesprek naar de voordelen van de baarmoederhalswaarneming wijzen

Zoals:

 • mogelijkheid om Sensiplan ook in perioden te gebruiken, waarin een slijmwaarneming bemoeilijkt of onmogelijk is (b.v. schimmelinfectie in de schede),
 • bijkomend symptoom voor de vruchtbare periode bij kinderwens, in de borstvoedingsperiode.

Misschien kun je in een gesprek verduidelijken waar de mogelijke redenen voor het afwijzen liggen. Bij vrouwen die zich bij de voorstelling van het baarmoederhalsonderzoek slechts onzeker of onbehaaglijk voelen kan het ‘baarmoederhalsmodel’ vooroordelen helpen overwinnen.

Spelverwijzing:

Namaken van een baarmoederhals (Oefeningen)

Stoppen met de cursus

27. Hoe kan ik ermee omgaan, dat sommige paren na 1-2 consultaties de consultatie niet meer volgen en alleen met het werkboek verder werken?

Waaraan kan dat liggen?

 • Het paar heeft zich van de consultatie wat anders voorgesteld en wil zich bijvoorbeeld in een groep niet over Sensiplan uitspreken.
 • Het paar voelt zich zeker en wil niet meer tijd in de consultatie investeren.
 • Om persoonlijke redenen kan het paar niet verder aan de consultatie deelnemen.

Vóór het begin van een consultatie zouden opzet en verloop van een consultatie kort moeten worden voorgesteld. Dit zou, indien geen speciale informatieavond gepland is, tijdens een eerste contact met het paar moeten gebeuren. In het kader van een informatieavond kunnen de verschillende verwachtingen van een consultatie vooraf uitvoerig worden besproken. In verband daarmee kan erop worden gewezen, dat een consultatie over een tijdspanne van meerdere cycli zinvol is voor een zekere toepassing van Sensiplan, omdat

 • de eigen waarnemingen steeds individueel zijn en zelden volledig overeenkomen met de in het boek beschreven lichaamstekens,
 • de consulent op onzekerheden en ook op interpretatiefouten kan ingaan.

Aan elk paar zou je een persoonlijk gesprek (zonder de hele groep) moeten aanbieden.

Speciaal voor groepen is het zinvol om bij het begin van de consultatie reeds alle data vast te leggen.

Onzekerheid

28. Hoe kan ik mij als consulent gedragen, wanneer de 4e avond de regels nog niet zeker worden beheerst?
Voorbeeld:

Er wordt nog rekening gehouden met de uitzonderingsregels.

Nagaan waar de problemen liggen en daarop hulp aanbieden.

Je kunt:

 • speciale oefencycli aanbieden,
 • een bijkomende consultatie aanbieden.
Spelverwijzing:

Sensiplan-quiz

Memory

Puzzel

Betrouwbaarheid

29. Hoe kan ik als consulent bereiken dat paren zich consequent aan de regels houden?

Helemaal niet!

Je kunt de vrouwen en paren alleen verduidelijken dat voor een zekere toepassing van Sensiplan het volgen van de regels noodzakelijk is. Hoe het paar dan uiteindelijk beslist ligt in de hand van het paar. In de afzonderlijke consultaties kun je je ervan vergewissen dat de regels inderdaad begrepen zijn (b.v. aan de hand van oefencycli of bij oefeningen).

De verantwoording voor de juiste doorgave van de methode ligt bij jou als consulent.

De verantwoording voor de juiste toepassing van de methode ligt bij het paar.

Mix-methode

30. Hoe kan ik zinvol begeleiden, wanneer de door mij begeleide vrouwen een mix-methode gebruiken?

Je moet nagaan in hoever de bijkomende methode (b.v. spermiciede crème) de zelfwaarneming beïnvloedt. De vrouw of het paar moet alle noodzakelijke informatie hebben om deze veranderde lichaamswaarneming te kunnen inschatten.

Je moet op de verschillende methodebetrouwbaarheid wijzen. De beslissing voor het gebruik ligt uiteindelijk steeds bij het paar.

Voorkennis

31. Hoe kan ik in mijn consultatie te werk gaan, wanneer bij de paren slechts weinig voorkennis over de vrouwelijke cyclus of de anatomie bestaat?
Voorbeeld:

Het komt steeds weer voor dat het verloop van de afzonderlijke cyclusfasen niet wordt begrepen.

Fundamenteel gaat de consultatie er vanuit dat de paren geen voorkennis hebben.

Je moet je van bij het begin een beeld over de voorkennis van de paren vormen en met de informatie daar beginnen, waar het paar staat. Daarbij is het in individuele gevallen zeker nodig om bepaalde informatie uit de eerste consultatie tijdens de tweede consultatie nog eens uitvoerig te bespreken.

Opdat afzonderlijke cursisten niet reeds tijdens de eerste consultatie overvraagd zouden zijn, is het nodig om je te beperken tot die onderdelen die relevant zijn voor Sensiplan. Begripsvragen stel je zo mogelijk onmiddellijk. Voor velen is een visuele voorstelling van de cyclus een hulp.

Sensiplan-regels

32. Hoe ga ik er als consulent mee om wanneer de slijmafkortingen steeds verkeerd worden aangegeven?

In het gesprek vis je uit of het om slordigheid gaat of, dat de paren het niet hebben begrepen. Misschien ligt de moeilijkheid er ook in het slijm juist te klasseren.

Door het gebruik van verschillende media en spelen kun je de toekenning van de slijmafkortingen laten oefenen.

Spelverwijzing:

S-afkortingen

Zwarte Piet-spel

Slijmdomino

Borstvoeding

33. Hoe geef ik zinvol consultatie bij niet interpreteerbare borstvoedingscycli?

Waarom zijn de cycli niet interpreteerbaar?

Bestaan de problemen, onzekerheden bij de slijmwaarneming of algemeen over de interpretatie tijdens de borstvoeding, of worden de fasen die als vruchtbaar moeten worden beschouwd, als té lang ervaren?

In het individuele geval zul je moeten uitmaken waarom een interpretatie bemoeilijkt wordt en/of Sensiplan voor dat paar de juiste gezinsplanningsmethode in de borstvoedingsperiode is.

Ben je bij de interpretatie van de borstvoedingscycli onzeker, dan moet je ruggenspraak nemen met de regionale werkgroep of het nationaal secretariaat.