Motivatie

Vergeten van werkmateriaal
1. Hoe kan ik reageren wanneer een paar het werkboek vergeet?

Zonder oefencycli is een goede Sensiplan-consultatie niet mogelijk.

Misschien is het mogelijk de tijd te benutten om de eigen cycli van het paar te bespreken. Anders kun je ook andere beschikbare oefencycli gebruiken.

Partner
2. Hoe kan ik vrouwen begeleiden van wie de partner zich niet met Sensiplan wil bezighouden?

Op de voorgrond staat niet de problematiek van de partner, maar de mogelijkheden van de vrouw haar idee van gezinsplanning in deze relatie tot stand te brengen.

Je kunt met de vrouw samen overleggen, hoe zij haar wensen en ideeën steeds weer in de relatie ter spraken kan brengen en eventueel of en welke mogelijkheden zij ziet om de methode toch zeker te gebruiken.

Daarbij mag je niet verzwijgen, dat Sensiplan een gezinsplanningsmethode is, die op de ‘medewerking’ van beide partners is aangewezen.

Partnerrelatie
3. Hoe moet ik reageren, wanneer de mannen weinig gemotiveerd zijn?
Voorbeeld:

Mannen laten vaak hun partners alleen de cycli in het werkboek interpreteren.

Mannen die mee naar de consultatie komen, moet je ook betrekken. Daarvoor kun je ze aanmoedigen en direct met concrete opgaven, b.v. de interpretatie van een cyclus, belasten.

4. Hoe kan ik reageren, wanneer deelnemers de slijmfoto‘s afstotend vinden?

Laat ze verklaren wat daaraan afstotend is en over deze gevoelens en meningen spreken.

Spelverwijzing:

Vertrouw je eigen ogen (Oefeningen 1)

Stoppen met de cursus
5. Hoe kan ik ermee omgaan, wanneer een paar zich na een nog niet afgesloten consultatiereeks niet meer aanmeldt?

Er kunnen heel verschillende redenen zijn, waarom een paar zich na een nog niet afgesloten consultatiereeks niet meer aanmeldt. Om te weten welke redenen aan de basis liggen, moet je dit vragen.

Als het niet mogelijk is het paar te bereiken (b.v. omdat het verhuisd is), kan het helpen het probleem in de regionale werkgroep te bespreken.

Groepssamenstelling

6. Hoe kunnen we de mannen mee bereiken?

Er kunnen heel verschillende redenen zijn, waarom een vrouw zonder partner naar de consultatie komt.

Onder meer:

 1. Ze heeft geen partner.
 2. Ze neemt liever zonder haar partner deel aan de consultatie.
 3. De partner wil niet aan de consultatie deelnemen.
 4. Eén van beiden moet op de kinderen letten of heeft nachtdienst of …

In hoeverre een paar gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de gezinsplanning neemt is een beslissing van het paar en hangt zeker niet af van het feit of het als paar samen aan de consultatie deelneemt.

Vrouwen, die zonder partner komen, kun je aanmoedigen om hun partner mee te brengen. De beslissing van een paar of het samen komt of niet moet je echter steeds respecteren.

De motivatie wordt eventueel door de consultatie als consulentenpaar versterkt.

7. Wat kan ik doen zodat de eerste ontmoeting niet tot een babbeluur verglijdt?

Je moet een tijdschema opzetten, waarbij je plaats inbouwt voor een informele babbel. Je moet dan terug naar het thema grijpen (ook verwijzen naar de pauze). Nadien kun je voor de paren nog de mogelijkheid voor een privaat gesprek voorzien.

8. Hoe ga ik om met het feit dat bij groepsconsultaties de vrouwen vaak alleen komen, maar bij individuele consultaties ook de partners meekomen?

Als consulent de mogelijke voordelen van een zuivere vrouwengroep zien en gebruiken. In een zuivere vrouwengroep bestaat vaak een hoge mate aan openheid om over de thema‘s van Sensiplan een gesprek te voeren.

9. Hoe begeleid ik ‘gemengde groepen’, d.w.z. vrouwen en paren in één groep?

Je hebt de kans om de verschillende constellaties te gebruiken. Iedereen kan zijn of haar ervaringen inbrengen.

De methode moet iedereen leren in functie van de interpretatie, onafhankelijk van de situatie als paar of als vrouw.

Als er remmingen bestaan om persoonlijke vragen voor de groep te brengen, dan moet dit mogelijk zijn in een individueel gesprek vóór of na de consultatie.

10. Hoe begeleid ik zinvol groepen van gemengde leeftijden?
Voorbeeld:

Herkenbare verschillen in het leerproces b.v. verschillende interesses tussen jongere en oudere deelnemers.

Antwoord:

Elke mens heeft zijn eigen leermogelijkheden en leertempo, die niet noodzakelijk leeftijdsgebonden zijn.

In groepen waarin het leertempo sterk afwijkt, moet je goed ingaan op de individuele situaties. Voor de snellere kun je bijkomende, moeilijkere cycli aanbieden.

Bovendien kan in kleinere groepen de ene van de andere profiteren.

Niet alleen de langzame kunnen van de snelle leren, maar vooral ook kunnen de verschillende leeftijdsgroepen mekaar met hun verschillende ervaringen en instellingen tot nadenken aanzetten en verrijken.

11. Hoe moet ik reageren wanneer de partner vaak niet meekomt?
 1. Vragen of er een fundamenteel interesse bestaat om als paar aan de consultatie deel te nemen.
 2. Verwijzend naar de relationele aspecten van de methode, de vrouwen aanmoedigen om hun partner mee te brengen.
 3. Nagaan of het de partner gemakkelijker valt om aan een individuele consultatie deel te nemen.
 4. De beslissing waarvoor verschillende redenen kunnen bestaan, fundamenteel aanvaarden.

Partnerrelatie

12. Hoe kan ik een paar begeleiden, waarvan één partner heel dominant is en de andere nauwelijks aan het woord komt?

Je kunt

 • ieder afzonderlijke opdrachten geven,
 • degene die eerder terughoudend is, direct aanspreken,
 • de minder dominante partner aanmoedigen om zich te uiten.
13. Hoe kan ik me gedragen, wanneer relatieproblemen in de consultatie duidelijk worden?

De uiteenzetting moet binnen het paar plaatsvinden. Het is niet gunstig om partij te kiezen. Je kunt misschien je indruk weergeven dat er problemen zijn, maar moet toch ook duidelijk de eigen grenzen zien. Eventueel is doorverwijzing naar verdere hulp zinvol. De Sensiplan-consultatie kan geen huwelijksconsultatie zijn. Eventueel kan het daarom nodig zijn de Sensiplan-consultatie af te breken.

Onthouding

14. Wat kan ik in de volgende situatie doen?
Paren interpreteren de eigen cyclus juist, maar hebben gemeenschap in de vruchtbare periode, hoewel er geen kinderwens is.

De beslissing en verantwoording voor de betrouwbaar toepassing van de gezinsplanningsmethode ligt bij het paar. Het probleem moet je echter wel aanspreken. Dit kan zo gebeuren, dat het paar zonder verwijt wordt aangesproken op de ogenschijnlijke tegenspraak tussen het gedrag en de uitingen van de gezinsplanning.

15. Hoe kan ik paren begeleiden, die over de lange ‘vruchtbare fase’ of over de ermee verbonden onthouding ontgoocheld zijn?
Voorbeeld:

Bij lange cycli met vroeg beginnend slijmsymptoom kunnen vrouwen of paren niet omgaan met de lange ‘vruchtbare fase’.

Je zou met de vrouw of het paar zo mogelijk open over het thema moeten spreken en een uitwisseling aanzetten over de vraag “Wat is voor mij doorleefde seksualiteit?”

Onthouding in de vruchtbare periode betekent per slot van rekening geen totale seksuele onthouding, maar ‘alleen’ geen gemeenschap. Hoe de seksualiteit zich dan ook lichamelijk uit, is een opdracht die elk paar anders zal invullen.

In de groepsconsultatie kan een ervaringsuitwisseling met anderen helpen.

Het paar de beslissing overlaten of en in welke vorm Sensiplan bruikbaar is en ook aanvaarden dat de methode eventueel weer verlaten wordt.

Onzekerheid

16. Hoe verhoud ik me als consulent wanneer een paar zich na afsluiten van de consultatie nog steeds onzeker voelt?
Voorbeeld:

De vrouw heeft nog steeds moeilijkheden om de slijmkwaliteit te beoordelen.

Het is belangrijk te kijken waaruit de moeilijkheden of onzekerheden concreet bestaan:

 • Zijn er nog onduidelijkheden, wanneer, hoe vaak en hoe het cervixslijm kan worden onderzocht?
 • Of bestaat de onzekerheid eerder wegens algemene scepsis tegenover de eigen lichaamswaarneming of de betrouwbaarheid van de methode?

Al naargelang welke redenen aan de basis liggen, kan bij een verdere afspraak

 • de slijmwaarneming nog eens worden besproken (hoe onderzoekt de vrouw concreet, hoe vaak, met of zonder toiletpapier…?).

of

 • de methode op zichzelf en het vertrouwen op de eigen lichaamswaarneming nog een keer het thema zijn (hoe zeker is Sensiplan? Hoe kan ik ervan uitgaan dat dit ook bij mij het geval is?…)
 • Voor de paren kan de verwijzing naar het feit dat je als consulent ook voor verdere vragen altijd ter beschikking staat, een opluchting betekenen.

Voor jou is het belangrijk je bewust te zijn, dat elke vrouw en elk paar zelf moet bepalen, vanaf wanneer en hoe het zich toevertrouwt aan de natuurlijke gezinsplanning, zelfs wanneer die volgens objectieve maatstaven voor jou niet steeds zijn na te gaan.

Spelverwijzing:

Vertrouw je eigen ogen (Oefeningen 1)

S-afkortingen (Oefeningen 4)

Vruchtbaarheidsspel (Oefeningen 5)

17. Hoe kan ik tegenover paren staan voor wie de overgang van een andere gezinsplanningsmethode naar Sensiplan problematisch blijkt te zijn?

De overgang kan voor het individuele paar doorgaans problematisch zijn, maar moet dat niet zijn.

De bedenkingen, zorgen en angsten van het paar moet je ernstig nemen. Je moet de vrees van de paren door het paar zelf concreet laten formuleren en een open uitwisseling van beiden over de te verwachten moeilijkheden steunen. Er moet niet onmiddellijk een oplossing worden gevonden, maar het paar kan het gesprek thuis verder zetten.

Consultatieverhoudingen

18. Hoe gedraag ik me als consulent, wanneer een duidelijke antipathie tegenover een paar bestaat (of omgekeerd)?

Je moet je afvragen, waarin de moeilijkheden in de relatie tot de vrouw of het paar bestaan en hoe belangrijk deze zijn.

Zijn er verschillende waardenvoorstellingen, is de vrouw niet op jouw golflengte, bestaat een verschillende interesse…?

Het is niet nodig een vriendschappelijke verhouding te onderhouden met alle vrouwen en paren die naar de consultatie komen. Een zakelijke afstandelijkheid vergemakkelijkt vaak juist het begeleidingsproces en ook bij een aanvankelijke antipathie kan een goede consultatie lukken.

Als de verhouding tussen jou en de te begeleiden vrouw op de duur echter belastend wordt, dan is het zinvol naar een andere consulent door te verwijzen.

19. Hoe kan ik bevriende paren begeleiden ?

Dat hangt af van de aard van de vriendschappelijke verhouding tussen jou en het paar.

Als het voor jou moeilijk is om over intieme vragen met het paar van gedachten te wisselen, dan moet de consultatie door een andere consulent worden overgenomen. Dit geldt uiteraard ook als de problemen voor het paar gelden.

20. Hoe moet ik reageren wanneer gemeenschap zelden op de cycluskaart is genoteerd?

De vrouwen en paren moeten zelf uitmaken of ze gemeenschap noteren of niet.

Je kunt ook anders, aan de hand van oefeningen, nagaan of ze de regels hebben begrepen.

Zwijgen

21. Hoe kan ik mijn consultatie organiseren, wanneer de vrouwen en paren helemaal passief zijn?
Voorbeeld:

Bij een groepsconsultatie valt het me als consulent moeilijk bij deze deelnemers te merken of ze het besproken thema hebben begrepen.

Er zijn vrouwen en paren die zich vaker uiten en andere, die van nature stil zijn.

Dit is echter geen maatstaf voor de omgang met het thema.

Om te toetsen of de inhoud begrepen is, kun je individuele opgaven geven.

Voorbeelden voor oefenmogelijkheden:

 • zelfstandige cyclusinterpretatie
 • miniquiz

Als een vrouw of een paar zich niet thuis voelt en daarom passief is (b.v. als enig paar met kinderwens, moeilijkheden bij het begrijpen) is het zinvol een individuele consultatie aan te bieden.

Intieme sfeer

22. Hoe kan ik met vrouwen en paren in de groep omgaan, die in de consultatie hun cycluskaarten niet openlijk willen tonen?

Het is niet nodig, dat de persoonlijke cycli in de groep worden besproken.

In het werkboek zijn voldoende oefencycli voorhanden. De bespreking van de persoonlijke cycli kan aansluitend of vóór het begin van de groepsconsultatie gebeuren. De beslissing hiervoor ligt bij de vrouw of het paar

Bij het begin van een consultatiereeks kun je vermelden, dat het kan helpen om uit veel verschillende cycli te leren of aansporingen te krijgen en eigen ervaringen uit te wisselen.

Betrouwbaarheid

23. Hoe reageer ik in mijn consultatie bij paren die geen kinderwens maar duidelijk onbeschermde gemeenschap in de vruchtbare periode hebben?

Je moet je ervan vergewissen dat bij de vrouwen of paren geen problemen bestaan bij de interpretatie van de cycli.

Als dit niet het geval is, dan kun je er zonder verwijt op wijzen, dat het gedrag duidelijk in tegenspraak is tot de gezinsplanningsintentie. Het thema betrouwbaarheid kun je nog eens aanraken. De verantwoording voor de juiste en begrijpelijke overdracht van Sensiplan ligt bij jou. De verantwoording voor de zekere toepassing ligt bij het paar.