Visie

NFP-Vlaanderen is een pluralistische vereniging die, vanuit het gezin als basiscel van onze samenleving, actief is op het vlak van gezinsplanning, reproductieve gezondheidszorg en seksuele en relationele opvoeding.

Wij willen ingaan op het fundamentele recht van mannen en vrouwen om hun eigen vruchtbaarheid te kennen en zelf te kiezen om al dan niet kinderen te verwekken. Hierbij gaan we uit van het biologisch feit dat het mogelijk is om zonder ingrijpen van buitenaf met natuurlijke gezinsplanning je eigen vruchtbaarheid te beheersen.

Beantwoordend aan de internationale overeenkomsten

Algemene vergadering UNO

Als vereniging geven we een concreet antwoord op het Actieplatform van de 4e UNO-vrouwenconferentie in Peking (hoofdstuk IV, gezondheid §110 h):

Financiële en institutionele steun bieden voor onderzoek naar veilige, effectieve, bereikbare en aanvaardbare methoden en technologieën voor de reproductieve en seksuele gezondheid van vrouwen en mannen, met inbegrip van veilige, effectieve, bereikbare en aanvaardbare methoden voor de regeling van vruchtbaarheid, met inbegrip van natuurlijke gezinsplanning voor beide geslachten, methoden ter bescherming tegen HIV/AIDS en andere seksueel overdraagbare aandoeningen en eenvoudige en goedkope methoden om deze en andere ziekten te detecteren. Dit onderzoek moet op alle niveaus door gebruikers geleid worden en vanuit het perspectief van het geslacht, vooral van de vrouwen, en moet worden uitgevoerd in strikte overeenstemming met internationaal aanvaarde wettelijke, ethische, medische en wetenschappelijke standaarden voor biomedisch onderzoek.

Emanciperend

Wij trachten concreet aan abortus- en AIDS-preventie te doen door als echtpaar of als jongere via de kennis van het eigen lichaam en het verband met de gevoels- en geestesleven het respect voor het eigen leven en de eigen seksualiteit en die van anderen te versterken. Hierin ligt tevens een emancipatorisch aspect vervat, nl. dat van de evenwaardigheid als man of als vrouw. Sensiplan biedt (vaak aan de vrouw) ook een antwoord wanneer een paar een methode zonder bijwerkingen zoekt of de vrouw een mogelijkheid zoekt om respect af te dwingen voor haar vrouw-zijn.

Het is ironisch te bedenken hoe effectief een godsdienst zou zijn die de seksuele gemeenschap beperkte tot bepaalde weken en dagen om het leven van een kind te beschermen, wat waarschijnlijk zou lukken als de kinderen daardoor minder snel na elkaar zouden komen. In plaats van de mensen eerbied voor het lichaam bij te brengen leren we ze onverschilligheid. In plaats van in te spelen op hun bezorgdheid voor kinderen en hun vurige wens dat ze blijven leven gaan we ervan uit dat er al te veel in leven blijven. We hebben de kans gemist de natuurlijke neiging van de mens tot seksuele onthouding te cultiveren in het belang van deze overbevolkte wereld. (Germaine Greer: Het lot van de vrouw, p.151)

Natuurlijk en gezond

Sensiplan  grijpt niet in in het lichaam en is als zodanig een ecologische gezinsplanningsmethode, die ook het milieu niet belast. Sensiplan is een antwoord op de vraag naar natuurlijke en gezonde gezinsplanning.

Levensbeschouwelijk aanvaardbaar

Sensiplan beantwoordt volledig aan de visie van de verschillende grote wereldgodsdiensten en past in een humanistisch denkkader, waarin het respect voor de partner centraal staat. Als methode biedt Sensiplan de mogelijkheid om zelf met de partner het aantal kinderen dat een echtpaar wil hebben te bepalen. In overbevolkte gebieden kan men zwangerschappen beperken, in schaars bevolkte gebieden bewust een zwangerschap nastreven, volledig volgens de eigen wens van het echtpaar.

Kwalitatief hoogstaand

Wij werken volgens de hoogste kwaliteitseisen inzake gezinsplanning. Als methode om een zwangerschap te vermijden kent Sensiplan in Vlaanderen in de dagelijkse praktijk minder dan 2 onvoorziene zwangerschappen op 100 vrouwenjaren. Bij correct gebruik van de methode is de voorbije 25 jaar slechts één onvoorziene zwangerschap opgetreden.

Onmiddellijk omkeerbaar

Eén op vijf paren leert Sensiplan met de concrete bedoeling om een zwangerschap na te streven. Sensiplan kan ook bij kinderwens gebruikt worden en als eerste stap bij de behandeling van onvervulde kinderwens te wijten aan fertiliteitsproblemen (zeker aanbevolen bij secundaire infertiliteit).